Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat zorgt ervoor dat (jeugd)leden zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de vereniging. Zeker ten behoeve van de minderjarigen en mensen met een beperking bij Korbatjo, zien we actieve inzet op sociale veiligheid als een must.

In 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van Korbatjo het volgende beleid vastgesteld: 

1. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Om de kans op ongewenste intimiteiten op de club te verkleinen voeren we een VOG-verplichting in voor: trainers/coaches (die zelf van B-leeftijd zijn of ouder), scheidsrechters van de jeugd en G’s, het JAC, het bestuur, Commissie G-korfbal en TC Jeugd. Later kunnen hier andere (groepen) vrijwilligers aan worden toegevoegd, zoals de kampcommissies en -leiders.

2. Normen- en waardenbeleid en gedragsregels
Wij zien graag dat Korbatjo een veilige sportomgeving is waar iedereen zich op zijn gemak voelt in zijn team en de vereniging. Dat je kunt zijn wie je bent zonder bang te zijn wat anderen van je vinden. Het is de kunst dat we uitsluiting en andere vormen van pesten herkennen en erop ingrijpen.

Gebruikmakend van de statuten, het huishoudelijk reglement, overig al bestaand verenigingsbeleid en voorbeelden van andere verenigingen willen we komen tot een geactualiseerd eenduidig normen- en waardenbeleid en tot gedragsregels, die de basis vormen voor een veilig sportklimaat op de vereniging. Het beleid en de regels maken duidelijk wat gewenst gedrag is, in het bijzonder in de omgang met minderjarigen en mensen met een beperking. De leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers van jeugdleden van Korbatjo moeten zich hier bewust van zijn en zich houden aan de geformuleerde gedragsregels.

Nadat het (vernieuwde) beleid en de gedragsregels zijn vastgesteld gaan we deze met o.a. het bestuur, Commissie G-korfbal en TC Jeugd actief uitdragen. Ook stellen we vast wat sancties zijn als personen zich (herhaaldelijk) niet aan de afgesproken gedragsregels houden.

-    Meldprotocol en vertrouwens(contact)persoon
We maken vaste afspraken over het melden van ongewenst gedrag. Samen met de leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers van jeugdleden stellen we hiertoe een meldprotocol op. Door het meldprotocol is iedereen verplicht om te melden en zijn we niet afhankelijk van persoonlijke inschattingen.

Bij klachten en vragen aangaande grensoverschrijdend gedrag kunnen leden, vrijwilligers, ouders/ verzorgers van jeugdleden en bezoekers ook (anoniem) terecht bij een vertrouwenscontactpersoon. Voor nu is dat de vertrouwenscontactpersoon van het KNKV of eventueel een vertrouwenspersoon van NOC*NSF, zie
https://www.knkv.nl/over-knkv/organisatie/vertrouwenscontactpersonen-knkv.
Op langere termijn streven we naar een vertrouwenspersoon dichterbij (zoals bij Korbatjo zelf).

-    Ondersteunen van trainers/coaches en scheidsrechters
De manier waarop sport wordt aangeboden, bepaalt in grote mate of iemand blijft sporten en wat de positieve effecten van sport zijn op bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling. Goede trainers/coaches  en scheidsrechters zorgen voor een veilig sportklimaat waarin elk kind tot zijn recht komt.

De TC Jeugd zorgt voor het ondersteunen van trainers. Per korfbalseizoen wordt er een jaarplan opgesteld. Er kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:
•    Positief coachen
•    Orde houden
•    Het voorkomen van lastig gedrag
•    Reageren op lastig gedrag
•    Het voorkomen van pestgedrag
•    Omgaan met agressie.

Scheidsrechters zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun (ongewenst) gedrag, om ouders/verzorgers bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect. Wij kunnen werk maken van het ondersteunen van scheidsrechters in hun rol om sportiviteit op het veld te vergroten (en escalaties te voorkomen).

-    Aannamebeleid
Als een nieuwe (potentiële) vrijwilliger zich meldt voeren de vrijwilligerscoördinator en betreffende commissie een kennismakingsgesprek met deze persoon. Tijdens het gesprek onderzoeken we of diegene past bij de club en of hij/zij in staat is om met kinderen of mensen met een beperking te werken. Ook worden in dit gesprek de VOG-aanvraag en gedragscode besproken.

In 2018 en 2019 wordt dit beleid geïmplementeerd.

Wie vragen heeft hierover kan contact opnemen met de Werkgroep Veilig Sportklimaat:
-    Liesbeth Siemons
-    Beate Roeling
-    Diana van Bommel (namens de Werkgroep G)
-    Eelco van den Berg (namens de TC Jeugd)
-    Marita Verkaik (namens de TC Jeugd)
We zijn per e-mail bereikbaar op vsk@korbatjo.nl.

 

  • 1 logo Agrimarkt
  • 2 banner De Hypotheker
  • 4 logo Sport 2000
  • 5 banner Vriendenloterij
  • 6 banner Bol.com